top of page

Puur vakmanschap

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van J.W. Constructie- en Installatietechniek B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Artikel 1. Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle J.W. Constructies B.V., verder te noemen opdrachtnemer, met zijn wederpartij, verder opdrachtgever genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen. 

1.2

Te alle tijden zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen

2.1

Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.

2.2

Ingeval er ter zake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijnde opdrachtnemer is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.3

Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal en grondstofprijzen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in een of meerdere der kostenfactoren kan door de opdrachtnemer worden verrekend, althans na drie maanden.

2.4

Afbeeldingen, catalogi, technische specificatie, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door opdrachtnemer gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden.

Artikel 3. Levering en levertijd

3.1

Alle zakenreizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van het transportmiddelen opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.  

3.2

Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid der zaken juist weer te geven, tenzij opdrachtgever eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan opdrachtnemer.

3.3

In geval van levering op afroep is opdrachtgever gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in schriftelijke sommatie van de opdrachtgever. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen een der vorenbedoelde termijnen heeft opdrachtnemer het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel door eenvoudige mededeling, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van opdrachtgever terstond in, terwijl opdrachtgever ingeval van ontbinding gehouden is alle door opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.

3.4

Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient opdrachtgever opdrachtnemer een termijn te vergunnen van minimaal een maand om alsnog te presteren, alvorens te kunnen beropeen op overschrijding van levertijd. Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren, dan wel ontvangst van de zaak te weigeren. 

3.5

Opdrachtgever heeft niet het recht geleverde zaken aan de opdrachtnemer te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke bestemming.

Artikel 4. Overmacht

4.1

Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van nalevering of verdere nakoming van een overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zijn, dan wel feitelijke onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.

4.2

In geval van overmacht is opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoedingen. Bij voortdurende overmacht is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatievan de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan de opdrachtnemer te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

Alle geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtnemers vordering ter zake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door opdrachtgever zullen zijn voldaan.

5.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken, waarop eigendomsvoorbehoud rust, aan derden te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enige andere zekerheidsrecht te verschaffen.

Artikel 6. Betaling

6.1

Betaling van door opdrachtnemer gevoerde zaken dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een andersluidende door opdrachtnemer aangeduide termijn op haar factuur. In ieder geval dient opdrachtgever evenwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in kontanten ten kantore van opdrachtnemer.

6.2

Indien betalingen niet contant plaatsvinden, dan wel bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in per 6. Sub., verkeert opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn, In een zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die met betrekking tot nog niet vervallen facturen, terstond opeisbaar. Tevens is opdrachtgever alsdan aan opdrachtnemer verschuldigd een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijk, als buitengerechtelijk, welke opdrachtnemer moet maken om de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incasso bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van €100,00. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer zich verzekert van de hulp van derden om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van opdrachtnemer  van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.3

Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of gedeelte daarvan wordt gelegd, is de opdrachtnemer gerechtigd, ongeacht enige getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen, reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar dan wel heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, en en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, ederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

6.4

Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden ver leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer verminderde kredietwaardigheid van oprdachtgever. Te allen tijde heeft opdrachtnemer het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1

Mededelingen zijdens opdrachtnemer zijn betrekkelijk tot andere eigenschappen van de gevoerde producten binden opdrachtnemer eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde producten worden uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijden van opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

7.2

Advisering geschiedt ten allen tijde naar het beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.

7.3

Mocht op door opdrachtnemer gevoerde producten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze producten, ten bewijze van opdrachtgever, niet voldoen, dan zal een eventuele aanprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder kunnen gaan dan de aanspraken, welke opdrachtnemer jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.4

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid welke op opdrachtnemer jegens derden zou kunnen rusten ter zake door opdrachtgever aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet en grove schuld zijdens opdrachtnemer.

7.5

Door opdrachtnemer geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd en grove schuld wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.6

Ter zake van dosering en toepassing door de opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde producten, noch ter zake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade aanvaard.

7.7

Ingeval door opdrachtnemer geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Opdrachtnemer is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeden van een schade, welke nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8

Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens opdrachtnemer is een aansprakelijkheid van de opdrachtnemer nimmer verdergaande dan tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 8. Reclames

8.1

Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door de opdrachtnemer in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn doorverkocht.

8.2

In geval van verborgen gebreken, dan wel gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door de opdrachtgever konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van drie maanden.

8.3

Bij een eventuele reclame is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheden te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen, Mocht de reclame door de opdrachtnemer gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

Artikel 9. Aanneming van werk/werk in regie/opdracht

9.1

Deze aanvullende voorwaarden gelden met inachtneming van het voorgaande en met dien verstande, dat de aanvullende voorwaarden ingeval van strijdigheid met voorgaande bepalingen prevaleren.

9.2

In geval van een overeenkomst van aanneming met opdrachtgever, geldt dat de opdracht het complete werk omvat, zoals in de aanbieding van de opdrachtnemer omschreven.

9.3

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van de opdrachtgever:

A Bijkomende werken, van welke aard dan ook, indien niet aangeboden;

B Te bezigen hijs- en/of  hefwerktuigen, dan wel andere speciaal benodigd gereedschap;

C Het ter beschikking stellen en opstellen van speciaal materieel en het verwijderen daarvan;

D De levering van brandstoffen en andere hulpmaterialen nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling;

E Het tijdens de duur der werkzaamheden ter beschikking stellen van droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijke afsluitbare ruimte van voldoende omvang voor het personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel;

Zodanige voorzieningen, dat de voortgang van het werk niet wordt belemmerd. Opdrachtgever dient te allen tijde de nodige voorzieningen en maatregelen treffen opdat het werk normaal doorgang kan vinden.

9.4

Eventueel afkomende materialen worden eigendom van de opdrachtgever.

9.5

Artikel 7A: 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6

De opleveringstermijn wordt automatisch verlengd, indien opdrachtnemer niet in staat is het werk doorgang te doen vinden, met een termijn gelijk aan de duur van voormelde omstandigheden.

9.7

Bij overeenkomsten van aanneming is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor:

A Fouten in van opdrachtgever afkomstige ontwerpen, gegevens, tekeningen of orders;

B Functionele ongeschiktheid van het materialen, waarvan de toepassing door opdrachtgever is toegeschreven;

C Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen, door de opdrachtgever ter beschikking gesteld;

D Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden van door de opdrachtgever aangestelde derden;

E Schade ontstaan aan kabel en buizen en ledigen, indien en voor zover de opdrachtnemer door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk indien hem de ligging niet door de opdrachtgever is meegedeeld.

9.8

Oplevering wordt geacht te zijn geschied, na daartoe strekkende mededelingen zijdens opdrachtgever en indien het werk geheel is afgerond c.q. de installatie bedrijfsklaar ter berschikking van opdrachtgever is gesteld.

9.9

De goede werking van het geleverde, alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie - voor zover afkomstig van opdrachtnemer - worden tot drie maanden na oplevering gegarandeerd, behoudens de gevallen als hieronder genoemd:

A Indien door anderen dan opdrachtnemer aan het geleverde werkzaamheden zijn of wordt verricht;

B Indien gebreken in het geleverde het gevolg zijn van ondeugdelijk materialen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

C Van buitenaf komende onheil en het niet gebruiken van het geleverde overeenkomstige bestemming.

Na ommekomst van de in deze genoemde periode zijn geen reclames meer mogelijk.

9.10

Opdrachtgever is zonder meer gehouden (deel-)facturen binnen de daarin aangeduide termijn aan opdrachtnemer te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet tot enige (verder) werkzaamheid zal zijn te verplichten. Voor de op de opdrachtgever rustende betalingsverplichting zij voorts gewezen in par. 6 dezes.

9.11

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, welke door de opdrachtnemer in zijn bedrijf zijn vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan deze te worden teruggezonden.

9.12

Verrekening van meer- minderwerk vindt plaats:

  1. A In geval van wijziging in de opdracht, dan wel de voorwaarde van uitvoering;

  2. B Ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij de opdrachtnemer deze bij het sluiten der overeenkomst kende of had moeten kennen;

  3. C Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelpostenen verzekerbare hoeveelheden.

9.13

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

A De voor opzet van het werk, c.q. de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) een en ander op aanwijzing van de opdrachtnemer;

B Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;

C Over voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van (installatie) materialen, bouwstoffen en werktuigen;

D Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

9.14

Indien (installatie)materialen, bouwstoffen of hulpmiddelen, welke de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel waarvan het gebruik door hem is voorgeschreven, gebreken mocht hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

9.15

De opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen, ook in het geval opdrachtgever de (tussentijdse) betalingsverplichtingen niet nakomt. Voorzieningen die opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Schade, die de opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de schorsing dient dor de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden vergoed. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt kan de opdrachtnemer bovendien vorderen dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en (installatie)materialen voor die zover eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.

9.16

De opdrachtgever is bevoegd te alle tijden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de ten gevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 10. Annulering

10.1

Indien de opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

10.2

Ingeval opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft de opdrachtnemer naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om de vergoeding te verlangen van tot aan het moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1

Op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, tussen opdrachtnemer en derden totstandgekomen overeenkomsten, dan wel daarvan daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort opdrachtnemer is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

Please reload

JW ESPO installatietechniek klimaatspecialist constructiebedrijf

Klimaat-, constructie- en installatietechniek

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Google+ Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
bottom of page